Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wetgeving vervangt de voormalige Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en de Boswet.

Binnen de Wet natuurbescherming komen deze voormalige wetten wel terug, te weten binnen de gebiedsbescherming (hoofdstuk 2), soortenbescherming (hoofdstuk 3) en de houtopstanden (hoofdstuk 4).

Florauna natuuradvies kan u voorzien van advies en informatie met betrekking tot de Wet natuurbescherming.