Stikstofonderzoek

De uitstoot van stikstof is een activiteit die schadelijk kan zijn voor de natuur en omgeving. Voor het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming (Wnb) kan het noodzakelijk zijn om een een stikstofonderzoek of een passende beoordeling uit te laten voeren. Van de noodzaak tot het uitvoeren van een stikstofonderzoek of een passende beoordeling is sprake wanneer plannen of ontwikkelingen een mogelijk negatief effect hebben op Natura 2000-gebieden en leefgebieden. Vaak is hiervan sprake bij een ruimtelijke ontwikkeling of een verandering in de bedrijfsvoering.


Bij Florauna Natuuradvies kunnen wij u voorzien van informatie en advies. Wij kunnen u adviseren over de te verwachten negatieve effecten ten aanzien van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, of dat deze juist uit te sluiten zijn. Daarnaast hebben wij kennis en kunde in huis voor het uitvoeren van stikstofonderzoeken en passende beoordelingen. Voor het bepalen van de effecten van de stikstofuitstoot maken wij gebruik van de nieuwste versie van AERIUS Calculator.


De stikstofproblematiek is erg actueel, waardoor er veel wijzigingen kunnen voorkomen binnen de huidige wet- en regelgeving. Momenteel is het zo dat plannen of projecten die leiden tot een stikstofdepositie van niet meer dan 0,00 mol/ha/jaar geen vergunningplicht kennen voor de Wet natuurbescherming en dus kunnen worden gerealiseerd. Indien wel sprake is van een toename is een passende beoordeling noodzakelijk.


Het stikstofonderzoek bestaat uit:

- het vaststellen van de gewenste situatie (aanlegfase en gebruiksfase);

- het motiveren van de invoergegevens;

- het opstellen stikstofdepositiemodel in AERIUS Calculator;

- het berekenen van de stikstofuitstoot en stikstofdepositie in AERIUS Calculator;

- het opstellen van een rapportage met rekenresultaten en bijlagen.


Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn voor het uitvoeren van een verschilberekening van de feitelijke situatie en de beoogde situatie, het uitvoeren van een passende beoordeling en het opstellen en indienen van een vergunningsaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebieden.