QuickScan soortenbescherming

Indien er een voornemen is voor een ruimtelijke ingreep, zoals slopen, bouwen, verbouwen en het vellen van houtopstanden is het raadzaam om een QuickScan soortenbescherming uit te laten voeren. Dit onderzoek sluit aan bij de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming) en wordt veelal door de gemeente als bevoegd gezag gevraagd bij het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning.

Florauna natuuradvies voert jaarlijks vele ecologische QuickScans uit voor voorgenomen plannen met betrekking tot ruimtelijke ingrepen waarbij omgevingsvergunningen of bestemmingsplanwijzigingen bij de gemeente worden aangevraagd. De ecologische QuickScan betreft een beoordeling van de potentieel aanwezige beschermde soorten planten en dieren in het plangebied en de directe omgeving. Daarnaast worden de te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep op beschermde soorten beoordeeld.

Het onderzoek

De QuickScan betreft een momentopname op basis van best professional judgement. De resultaten van de quickscan zijn een onderbouwing of nader onderzoek naar beschermde soorten noodzakelijk is, of dat geen beschermde soorten te verwachten zijn. De werkzaamheden van de quickscan bestaan uit een bureauonderzoek, een terreinbezoek en het opstellen van een rapportage met eventuele bijlagen. De QuickScan is enkel een potentiebepaling. Dit betekend dat de quickscan niet in alle gevallen uitsluitsel kan geven over het al dan niet voorkomen van beschermde soorten.

De quickscan betreft geen complete veldinventarisatie. Een complete veldinventarisatie is een soortspecifiek onderzoek welke meerdere veldbezoeken vereisen in daarvoor geschikte seizoenen volgens onderzoeksprotocollen. Meer informatie over soortspecifieke onderzoeken kunt u hier vinden.

Het resultaat

Naar aanleiding van de quickscan kunnen verschillende resultaten volgen:

- Geen gevolgen in het kader van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten zijn niet te verwachten in het plangebied;

- Aanbeveling om soortspecifiek onderzoek uit te voeren, het plangebied heeft potentie als verblijfplaats voor beschermde soorten;

- Opstellen van een project- en compensatieplan, omdat uit de quickscan al duidelijk is dat er beschermde soorten aanwezig zijn.

 

Florauna natuuradvies kan u informeren en voorzien van advies over uit te voeren onderzoeken met betrekking tot geplande ruimtelijke ingrepen. Voor meer informatie en voor een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.