Prijzen

 

Op deze pagina geven wij aan wat de vanaf prijzen zijn voor de werkzaamheden die wij voor u uit kunnen voeren zodat u een indicatie heeft van de kosten. Wij kunnen hier geen vaste prijzen voor opstellen, omdat iedere locatie anders is wat inrichting en grootte betreft en ook de afstand van ons kantoor naar de onderzoekslocatie anders is. 

algemeen

adviesgesprek over Wet natuurbescherming - bespreking van uw plannen en aandachtspunten in het kader van de Wet natuurbescherming  - vanaf € 125,00

presentatie bij u op locatie - Presentatie over de Wet natuurbescherming, onderdelen van de Wet of specifieke beschermde soorten volledig naar uw wens - vanaf € 750,00

 

Gebiedsbescherming

AERIUS-berekening los - zonder rapport en onderbouwing, enkel een losse berekening - vanaf €750,00

Stikstof onderzoek inclusief AERIUS-berekening - vanaf € 2.500,00 

 

Soortenbescherming

quickscan flora en fauna  - een potentiebepaling voor aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde verblijfplaatsen - vanaf €750,00

aanvullend vleermuisonderzoek - jaarrond onderzoek naar het gebruik van het plangebied door vleermuizen - vanaf € 3.250,00

aanvullend huismusonderzoek - onderzoek naar verblijfplaatsen en gebruik van het plangebied door huismussen - vanaf € 1.250,00

aanvullend gierzwaluw onderzoek - onderzoek naar verblijfplaatsen en gebruik van het plangebied door gierzwaluwen - vanaf € 1.750,00

aanvullend steenuilonderzoek - onderzoek naar verblijfplaatsen en gebruik van het plangebied door steenuilen - vanaf € 2.000,00

aanvullend marteronderzoek  - onderzoek naar gebruik van het plangebied door marterachtigen dmv sporenbuizen en cameravallen - vanaf € 2.750,00

Overige aanvullende soortgerichte onderzoeken volgens protocol per soort - dit zijn minder vaak voorkomende onderzoeken naar specifieke soorten - vanaf € 975,00 per soort

aanvragen ontheffing - inclusief het opstellen van een mitigatieplan en eventueel beantwoorden van aanvullende vragen van het bevoegde gezag - vanaf € 2.500,00

opstellen ecologisch werkprotocol - een ecologisch werkprotocol wordt opgesteld aan de hand van het voorgenomen project, de planning en eventuele vergunningen - vanaf € 1.750,00 

Ecologische begeleiding - dit is geheel afhankelijk van het project en wordt op basis van de uit te voeren werkzaamheden bepaald - geen vast bedag dit gaat op basis van nacalculatie volgens afspraak in offerte

mitigerende en compenserende maatregelen - wij kunnen deze leveren voor uw project - geen vast bedrag dit is op basis van wat nodig is en gebeurt op basis van afpsraken

 

Houtopstanden

Kapmelding provincie - advies en indienen melding - vanaf € 500,00

Kapvergunning gemeente - advies en indienen kapmelding - vanaf € 500,00

 

Al deze prijzen zijn vanaf prijzen en exclusief BTW en exclusief reiskosten. 

Wij stellen graag een passende offerte voor u op voor uw project. Daarvoor kunt u ons een mail sturen met een offerte verzoek. Wij verzoeken u in deze mail de volgende gegevens aan te leveren:

- adres of kadastraal perceelnummer van de locatie

- omschrijving van de huidige situatie

- beschrijving van de voorgenomen plannen

- kaartje van de planlocatie

- welk onderzoek gewenst is

- bij AERIUS berekeningen nemen wij contact op voor overige gegevens die nodig zijn

 

Daarnaast is het zo dat alle onderzoeken een momentopname betreffen, waardoor geen 100% zekerheid kan worden verkregen over de onderzoeksresultaten en kan er altijd iets gemist worden. Florauna natuuradvies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Florauna natuuradvies; opdrachtgever vrijwaart Florauna natuuradvies voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.